• श्रीकुमार पुमा राई


नामदि मकथेम्पा मेत्दङ,

नामदि नाम्चिम्पलेक मेन्मु

कुलुङदिप्पा मेन्सोङ

दोरो मि फोङवा ए धाआ मर बाखादो <

कलेदाकु हाक्नुङवा चिरेक््रेक्वा

खुलायाकु बेल्लारङ मेरेक्रेक्वा

वक धोक्माबो कछाक्मादो

चाक्मा चेत्धुम ङसङ नाम्दि

दोरो पुधिलो ए तोलेलेवा

लङवाखादो मि वाङा ङसङ हुरुरुवा

नाम्दिकु मि हेन्खामादो ताआ

लु आइ ना कखाखुत टोङकोला धाआ

खात्नि सुरुत्वा लियाङ हे ?

आसे इप्सोङदाओङ मेक्मेक्मेक्वा

पहोत्दोङ किना हे पसेतोङ किना एत्नि ?

ना काचि मुओङकु ?

ना वाछोन दुओङ्कु ?

तान भेप्लो खिपाचि महुक्डा

खुलाया पुओङ्मा पाता

उङ्मक तक्सो खुप्सोङलोन्दोङ

खादो खादो ना रङ्रिमा ए खापा

लु तानपोङ्चो आइना सुरुत्वा लिसा

सा मेन्चि मरोप्याङकु छा मेन्सिन्

सा मेन्चि मथोमाकु छा मेन्सिन्

खादो साबो कलावा थेमा मर ?

खात्नि खात्नि रङरिमा पाता खे ?

लु आइ ना मोङवा  लिसा हे ?

निलो लोकाचेन्दानिन् ए झारा

सारिमा ए हुयाङ नि

टोङकोला ए धायाङ नि

रङरिमा ए खाप्याङ नि

खिपा ए हुक्याङ नि

भुवाले ए पात्याङ नि

दिप्पा थाप्सङ चोङमा दोता

बोब्बीहोङ्मा लोङमा दोता

सारिमा बक्मा दोता

लु रिमि पाङ्मिचो

लु झारा तान्पोङचो

मुन्दुम मुस्सुम्ने,

होप्माछाम फोक्सुम्ने

टोङकोला सोज्जेकु मुमा

रङरिमा सोज्जेकु मुमा

सेन्मोङ चाइन्मा योङ्वायि बक्मा

खोक्वालुङयि दिप्मादामा

खात्नि ए ङापोङ मुन्दुमिचि ?

खात्नि ए दिमा दिप्पाचि ?

लु लु कोप्पुम्चम्ने खाइ

लु लु चोक्सुम्चम्ने खाइ ।।

 

२०७६ चैत्र २४ गते

घट्टेकुलो, काठमाडौं

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ