श्री शुबासधन पुमा राई तथा श्रीमती परिस्ता पुमा राईबाट चीरस्थायी कोषमा योगदान