पुमा राई वेबसाइट निर्माणार्थ आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरूको नामावली

पुमा राई वेबसाइट निर्माणार्थ आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरूको नामावली देहायबमोजिम रहेको छ:- १. अध्यक्ष श्री गणेश बहादुर राई – £३५.०० २. उपाध्यक्ष श्री मेनुका राई – £३०.०० ३. उपाध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर् राई – £५०.०० ४. सचिव श्री शेर बहादुर राई – £३०.०० ५. कोषाध्यक्ष श्री जय कुमार राई – £३५.०० ६. सहकोषाध्यक्ष श्री काजिराम […]

पुरै पढ्नुहोस्